Informácie o ochrane osobných údajov

Vieme, že Vaše súkromie je pre Vás dôležité a rovnako si ho vážime a ochraňujeme aj my a preto s Vašimi osobnými údajmi a údajmi, ktoré sú predmetom spracovania v rámci nášho projektu, nakladáme s najväčšou obozretnosťou v súlade s právnymi predpismi a s Vaším vedomím.

Spracúvanie osobných údajov je neoddeliteľnou súčasťou prevádzky Platformy projektu Záchranné koleso dostupnej prostredníctvom Portálu www.zachrannekoleso.sk, realizovanej v súlade s obchodnými podmienkami (Pravidlá používania) projektu Záchranné koleso. Všetky údaje, osobné údaje Používateľov budú používané, spracované podľa zásad a požiadaviek v súlade s NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej ako „GDPR“).

Na tomto mieste Vám ako Používateľom Platformy projektu Záchranné koleso v záujem transparentnosti nakladania s osobnými údajmi poukazujeme na vybrané body a informácie o ochrane osobných údajov, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť Pravidiel používania projektu Záchranné koleso.

V prípadoch, keď sa od Používateľa ako od dotknutej osoby vyžadujú a získavajú osobné údaje, ktoré sa ho týkajú, poskytujeme ako Prevádzkovateľ portálu pri získavané osobných údajov nasledovné informácie:

 • Prevádzkovateľom portálu a projektu Záchranné koleso ako aj informačného systému, v ktorom sú spracúvané osobné údaje Používateľov je spoločnosť LARMA s. r. o. so sídlom Horný Val 12/25, 010 01 Žilina, IČO: 52 064 476 Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel Sro, Vložka číslo: 71209/L.
 • Účelom spracúvania osobných údajov je prevádzka Portálu a projektu Záchranné koleso, ktorého hlavným cieľom je sprostredkovanie finančného príspevku, Daru pre Príjemcov, ktoré môžu byť vo finančných ťažkostiach v dôsledku nepriaznivých podnikateľských podmienok, obdobia alebo externých vplyvov, ktoré nie je možné ovplyvniť a zvrátiť individuálnym zásahom človeka ako jednotlivca. Ako reakcia na krízu, ktorú zažíva množstvo podnikateľov vzhľadom k aktuálne šíriacemu sa vírusu COVID- 19. Príspevky pre Príjemcov budú sprostredkované pomocou Platformy projektu Záchranné koleso presunutím finančných prostriedkov (Darov) od Darcov (Záchrancov) smerom ku Príjemcom.
 • Pri prevádzke Platformy dbáme na dôvernosť osobných údajov našich Používateľov a ich osobné údaje poskytujeme na vyhradené účely samotného spracovania údajov podľa GDPR a na marketingové účely vybraným subjektom podľa podmienok uvedených nižšie:
 1. Osobné údaje Používateľov poskytujeme za účelom technického zabezpečenia funkčnosti Platformy, projektu Záchranné koleso spoločnosti Stripe, ako platobnej inštitúcii, prostredníctvom ktorej sú platby (Dary) realizované.
 1. Pokiaľ je Používateľ Príjemca ako žiadateľ o Dar, rozsah spracúvania osobných údajov a zverejňovania svojich údajov určí Príjemca ako dotknutá osoba ich uvedením vo svojom Užívateľskom profile, osobnej zóne.
 1. Príjemca v rámci vyplnenia prihlasovacieho formuláru súhlasí so spracovaním osobných údajov na marketingové účely, čím vyjadruje svoj súhlas so spracovaním osobných údajov na marketingové účely v súlade s ustanovením § 13 ods. 1. písm. a) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a to spoločnosťou LARMA s. r. o. a jej zmluvnými partnermi.
 • Ako dotknutá osoba máte právo poskytnutý súhlas so spracúvaním osobných údajov kedykoľvek odvolať, písomne na poštovú adresu LARMA s. r. o. alebo emailom na adresu info@zachrannekoleso.sk
 • Osobné údaje Používateľov, ktorí sú na Platforme registrovaní, sú spracúvané najmenej po dobu trvania registrácie na Platforme.
 • Súhrn osobných údajov Používateľov, ktoré sú súčasťou platobných operácií, môže byť doba uchovávania predĺžená po dobu nevyhnutnú na splnenie archivačných povinností vyplývajúcich z osobitných predpisov (napr. príslušné právne predpisy upravujúce povinnosti pri vedení účtovníctva a pod.) a pre marketingové účely v zmysle súhlasu dotknutej osoby.
 • Každý Používateľ má ako dotknutá osoba právo požadovať od Prevádzkovateľa portálu projektu Záchranné koleso prístup ku svojim osobným údajom. Ďalej má právo požadovať obmedzenie spracúvania osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, žiadať likvidáciu osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil, požadovať opravu alebo likvidáciu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov ako aj ďalšie práva uvedené v kapitole III. Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (všeobecné nariadenie o ochrane údajov – GDPR). Toto právo si môže uplatniť Príjemca v rámci nastavení svojho profilu alebo prostredníctvom žiadosti doručenej Prevádzkovateľovi portálu projektu Záchranné koleso.
 • Právom každej dotknutej osoby je tiež právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.
 • Tento portál www.zachrannekoleso.sk používa cookies. Cookies sú malé súbory, ktoré portál ukladá vo vašom zariadení a slúžia na rôzne účely.
  Cookies používame na zabezpečenie funkčnosti Portálu a na analytické a štatistické účely.
  Keďže cookies na zabezpečenie funkčnosti Portálu sú nevyhnutné na to, aby Portál správne fungoval, môžeme ich používať aj bez Vášho súhlasu.

Cookies na analytické a štatistické účely nám slúžia na zlepšovanie funkčnosti Portálu pre nás aj pre Vás. Zbierame napríklad štatistiky o tom, ako náš portál návštevníci používajú, ktoré stránky Portálu navštevujú, na ktoré tlačidlá a odkazy klikajú a podobne. Na základe výsledkov týchto štatistík a analýz Portál a jeho funkčnosť prispôsobujeme našim a Vašim potrebám. Na analytické a štatistické účely používame aj cookies tretích strán, ktoré nám pomocou cookies poskytujú analytické a štatistické služby. Keďže tieto cookies nie sú striktne nevyhnutné na fungovanie Portálu, používame ich len s Vaším súhlasom. Váš súhlas nám dávate v zmysle slovenskej právnej úpravy tým, že umožníte ukladanie cookies v nastaveniach Vášho internetového prehliadača. Nastavenie používania cookies môžete vo Vašom prehliadači kedykoľvek zmeniť a uložené cookies môžete vymazať.

Pri používaní nášho portálu sa do Vášho zariadenia ukladajú aj cookies tretích strán slúžiace na marketingové účely. Marketingové cookies tretích strán na našom Portáli používajú aj Príjemcovia. Marketingové cookies spravidla slúžia na vytváranie profilov na účely poskytovania cielenej reklamy, na monitorovanie úspešnosti marketingových kampaní a pod. Keďže tieto cookies nie sú striktne nevyhnutné na fungovanie Portálu, možno ich používať len s Vaším súhlasom. Váš súhlas dávate v zmysle slovenskej právnej úpravy tým, že umožníte ukladanie cookies v nastaveniach Vášho internetového prehliadača. Nastavenie používania cookies môžete vo Vašom prehliadači kedykoľvek zmeniť a uložené cookies môžete vymazať. Tu nájdete prehľad služieb tretích strán, ktorých cookies sa pri používaní nášho Portálu (a po poskytnutí súhlasu) ukladajú vo Vašom zariadení:  


 • Používateľom prihláseným na odber Newslettera na ich emailové adresy zasielame v súlade s našim oprávneným záujmom a ich požiadavkou, novinky o možnostiach a fungovaní Platformy, informácie o stave podporovaných subjektov v rámci projektu Záchranné koleso ako aj ďalšie informácie určené pre odoberateľov Newslettera. Z odberu týchto informácií sa môže Používateľ kedykoľvek odhlásiť.
 • Informácie o ochrane osobných údajov; Projekt Záchranné koleso; verzia: 01; platná od 1.4.2020

Projekt Záchranné koleso splnil svoju funkciu, aktuálne nefunguje.