Pravidlá používania

Predtým, ako sa pustíte do používania tejto stránky, pozorne si prečítajte nižšie uvedené záväzné Pravidlá používania, ako všeobecné obchodné podmienky, ktorých súčasťou je aj Informácia o ochrane osobných údajov platné pre Platformu.

Obsah

Predhovor

Projekt Záchranné koleso vznikol ako reakcia na krízu, ktorú zažíva množstvo podnikateľov vzhľadom k aktuálne šíriacemu sa vírusu COVID- 19.

Mnohí výrobcovia, reštaurácie, kaviarne, cukrárne, salóny, fitness centrá a pod. si nevytvorili „mäkké vankúše“ a nemajú rezervy, vďaka ktorým by prežili túto nečakanú krízu. Príjem prevádzok rapídne klesol alebo sa úplne zastavil a aj napriek tomu musia platiť nájom priestorov, pôžičky, hypotéky, či mzdy zamestnancom. Táto situácia vraj nepotrvá iba niekoľko ďalších dní, či týždňov ale pravdepodobne až niekoľko mesiacov.

Preto nám napadlo, že všetkým podnikateľom, pre ktorých je podnikanie ich vášeň a nechcú oň prísť, podáme pomoc formou projektu Záchranné koleso. Pre podnikateľov v núdzi sme vytvorili Platformu, prostredníctvom ktorej ich môžu zákazníci či nadšenci ako Darcovia (Záchrancovia) finančne podporiť v týchto ťažkých chvíľach a zachovať ich myšlienku a podnikanie – ich značku. 

ÚVODNÉ USTANOVENIA

Pravidlá používania stanovujú zásady pre používanie služieb poskytovaných prostredníctvom Platformy Záchranné koleso. Použitím akejkoľvek služby alebo funkcionality prostredníctvom Platformy potvrdzujete, že ste sa s Pravidlami používania a ich prípadnými zmenami oboznámili, súhlasíte s nimi a zaväzujete sa ich v plnom rozsahu dodržiavať. Obchodná spoločnosť LARMA s. r. o. so sídlom Horný val 12/25 Žilina, si ako Prevádzkovateľ portálu vyhradzuje právo meniť ustanovenia Pravidiel používania.

POPIS SLUŽBY 

Záchranné koleso je crowdfundingová platforma (v súlade s definíciou uvedenou v bode 3. tohto dokumentu, ďalej len „Platforma“) prevádzkovaná obchodnou spoločnosťou, ktorej cieľom je sprostredkovať finančnú pomoc prostredníctvom finančných Darov Darcov – Záchrancov pre potreby Príjemcov. Príjemcom tieto Dary umožnia vysporiadať sa s problémami spôsobenými výpadkom tržieb v dôsledku krízy, ktorú zažíva množstvo podnikateľov vzhľadom k aktuálne šíriacemu sa vírusu COVID- 19.

Príjemca si registráciou vytvorí Užívateľský účet, v ktorom si vytvorí vlastnú Kampaň. Cez Užívateľský účet si bude môcť prepojiť svoj bankový účet s Platobnou bránou, prostredníctvom ktorej bude inkasovať Dary od Darcov ako Záchrancov. V Užívateľskom účte bude môcť sledovať prijaté platby (Dary) a určovať Odmeny pre Darcov.

DEFINÍCIA NIEKTORÝCH POJMOV

Používateľ je každá osoba, ktorá používa Portál alebo Platformu za účelom, na ktorý je tento Portál určený. Používateľom sú je najmä Príjemca, Darca, každý návštevník Portálu. Používateľ je povinný poskytnúť pravdivé, aktuálne, úplné a presné údaje.

Príjemca je fyzická osoba  alebo právnická osoba, ktorá plánuje realizovať Kampaň prostredníctvom projektu Záchranné koleso.

Prevádzkovateľ portálu je administrátor, ktorým je obchodná spoločnosť LARMA s. r. o. so sídlom Horný val 12/25 Žilina, IČO: 52 064 476.

Platobná brána je technické riešenie umožňujúce bezpečný presun Daru Príjemcovi prostredníctvom Portálu www.zachrannekoleso.sk. Funkciu Platobnej brány zabezpečuje zmluvný partner Stripe ako platobná inštitúcia, prostredníctvom ktorej sú platby (Dary) realizované.

Darca (Záchranca) je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá prejaví záujem Darom podporiť Kampaň Príjemcu.

Užívateľský účet sa vytvorí Príjemcovi po odoslaní registrácie, v ktorom si môcť bude tvoriť Kampaň, prepojiť bankový účet s Platobnou bránou, sledovať Dary od Príjemcov a určovať Odmeny pre Darcov ako Záchrancov.

Kampaň (zbierka) je projekt Príjemcu, ktorým sa usiluje počas určitého stanoveného obdobia určeného počtom dní (nie však viac ako 30 dní) dosiahnuť stanovenú sumu (Cieľovú sumu) potrebnú na svoju záchranu. Počas tohto obdobia Príjemca vyvíja aktívnu snahu o šírení svojej Kampane s cieľom osloviť čo najväčší počet potenciálnych Darcov.

Cieľová suma je objektívne stanovená suma Príjemcom v rámci jeho Kampane prezentovanej na portáli Záchranné koleso, ktorú je potrebné vyzbierať vo forme Daru pre záchranu jeho podnikania – jeho značky. Objektívne stanovenie Cieľovej sumy zahŕňa reálne fixné náklady, potrebné na prežitie v najbližšom období. 

Cieľ kampane je vyzbierať Cieľovú sumu a zachrániť svoju značku.

Dar je bezodplatné prenechanie konkrétnej peňažnej čiastky Darcom v prospech  konkrétneho Príjemcu prostredníctvom Portálu Záchranné koleso.

Odmena je benefit Darcu za poskytnutie Daru od Príjemcu, ktorý sa môže líšiť od výšky Daru. Odmeny určuje Príjemca.  

 „Hoď záchranné koleso“ znamená možnosť Darcu prispieť Darom v rámci konkrétnej Kampane konkrétneho Príjemcu. Po označení alebo vpísaní sumy Daru prostredníctvom možnosti „Hoď záchranné koleso“ Darca pošle Dar Príjemcovi.  

Platformou sa rozumie systém – súhrn nástrojov, aplikácií a iných technických riešení, a to softvérové, hardvérové a iné nástroje slúžiace na poskytovanie služieb zabezpečovaných projektom Záchranné koleso, prípadne niektorej jeho časti poskytovaných projektom, v prospech Príjemcov, ktorým Darcovia prejavia záujem o poskytnutie Daru. Jednotlivé služby poskytované projektom za použitia Platformy sú zabezpečované spravidla prostredníctvom systémov integrovaných v rámci Portálu.

Portálom sa rozumie internetová doména www.zachrannekoleso.sk.

PRÁVA A POVINNOSTI

Práva a povinnosti Príjemcu

Príjemca je oprávnený:

 • Prostredníctvom projektu Záchranné koleso vytvoriť Kampaň s maximálnou dĺžkou trvania 30 dní.
 • Prijímať Dary Darcov (Záchrancov), a to prostredníctvom elektronického platobného systému vedeného Prevádzkovateľom portálu. Príjemca je oprávnený aj na poskytnutie Darov od Darcov v prípade, že nebola dosiahnutá Cieľová suma alebo bola Kampaň ukončená skôr ako uplynie stanovená lehota Kampane.
 • Pri registrácii svojej Kampane vytvoriť systém Odmien pre Darcov.
 • Rozhodnúť o ukončení Kampane skôr ako uplynie lehota na ukončenie Kampane.
 • Komunikovať s Prevádzkovateľom portálu.
 • Ak má Portál vady, pre ktoré ho nemožno riadne užívať alebo ktoré také užívanie sťažujú, požadovať, aby Prevádzkovateľ portálu, bez zbytočného odkladu po písomnom upozornení Príjemcom, vady odstránil.

Príjemca je povinný:

 • Dodržiavať tieto Pravidlá používania.
 • Použiť Dar na záchranu svojej značky.
 • Uvádzať presné, správne a pravdivé údaje a na požiadanie Prevádzkovateľa portálu predložiť listiny, ktoré tieto údaje potvrdzujú.
 • Jasne a zrozumiteľne formulovať svoju Kampaň a oboznámiť potenciálneho Darcu (Záchrancu) o potrebe pomoci pre jeho značku formou Záchranného kolesa.
 • V prípade vytvorenia systému Odmien Príjemcom, dostatočne zrozumiteľne informovať Darcu o tom, ako môže túto Odmenu získať a využiť. Príjemca je zároveň povinný poskytnutú Odmenu Darcovi sprostredkovať.
 • Príjemca sa zaväzuje bezodkladne informovať Prevádzkovateľa portálu o všetkých zmenách, ktoré sa týkajú Príjemcu a majú vplyv na plnenie povinností vyplývajúcich z právneho vzťahu (napr. zmena kontaktných údajov, stanov, štatutárneho orgánu, osôb zodpovedných za obsluhu administračného rozhrania, zmena bankového účtu a pod.). Tiež je povinný informovať Prevádzkovateľa portálu o všetkých iných závažných skutočnostiach a zmenách, ktoré môžu mať vplyv na realizáciu projektu Záchranné koleso.
 • Zdržať sa akéhokoľvek konania, v dôsledku ktorého môže Prevádzkovateľovi portálu alebo jeho zmluvným partnerom vzniknúť škoda alebo ktoré môže ohroziť dobré meno Prevádzkovateľa portálu.
 • Udeliť súhlas so spracovaním osobných údajov na marketingové účely, čím vyjadruje svoj súhlas so spracovaním osobných údajov na marketingové účely v súlade s ustanovením § 13 ods. 1. písm. a) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a to spoločnosťou LARMA s. r. o. a jej zmluvnými partnermi.
 • Príjemca bude zachovávať mlčanlivosť o všetkých dôležitých skutočnostiach, o ktorých sa pri využívaní Portálu dozvedel, najmä o technologickom riešení, a nesprístupňovať vedomosti o ňom tretím stranám bez výslovného súhlasu Prevádzkovateľa portálu. Povinnosť mlčanlivosti trvá aj po skončení platnosti tohoto právneho vzťahu po dobu troch rokov. Povinnosť mlčanlivosti sa vzťahuje aj na zamestnancov Príjemcu a na všetky ďalšie osoby, ktoré Príjemca splnomocnil k nakladaniu s portálom a projektom Záchranné koleso.

Práva a povinnosti Darcu (Záchrancu)

Darca je oprávnený:

 • Bezodplatne a dobrovoľne poskytnúť Dar („Hoď záchranné koleso“) prostredníctvom Portálu Záchranné koleso a prostredníctvom elektronického platobného systému vedeného Prevádzkovateľom portálu. Dar je poskytnutý okamihom stlačenia tlačidla „Odoslať s povinnosťou platby“ po vyplnení formulára údajov o Darcovi a údajov o platbe.
 • Po poskytnutí Daru požadovať sprostredkovanie Odmeny od Príjemcu v prípade, ak má Príjemca v rámci svojej Kampane vytvorený systém Odmien pre svojich Darcov.  
 • Prispieť Darom anonymne a žiadať nezverejniť svoje moje meno v zozname prispievateľov.

Darca je povinný:

 • Uvádzať o sebe presné, správne a pravdivé údaje.
 • Zdržať sa akéhokoľvek konania, v dôsledku ktorého môže Prevádzkovateľovi portálu alebo jeho zmluvným partnerom vzniknúť škoda alebo ktoré môže ohroziť dobré meno Prevádzkovateľa portálu.
 • Udeliť súhlas so spracovaním osobných údajov v súlade s ustanovením § 13 ods. 1. písm. a) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a to spoločnosťou LARMA s. r. o. a jej zmluvným partnerom.
 • Zachovávať mlčanlivosť o všetkých dôležitých skutočnostiach, o ktorých sa pri využívaní Portálu dozvedel, najmä o technologickom riešení, a nesprístupňovať vedomosti o ňom tretím stranám bez výslovného súhlasu Prevádzkovateľa portálu. Povinnosť mlčanlivosti trvá aj po skončení platnosti tohoto právneho vzťahu po dobu troch rokov. Povinnosť mlčanlivosti sa vzťahuje aj na zamestnancov Darcu a na všetky ďalšie osoby, ktoré Darca splnomocnil k poskytnutiu Daru prostredníctvom Portálu a projektu Záchranné koleso.

Práva a povinnosti Prevádzkovateľa portálu

Prostredníctvom Portálu Záchranné koleso je zakázané uverejňovať či šíriť:

 • materiál urážlivý alebo nebezpečný pre deti a mladistvých,
 • materiál obsahujúci, propagujúci alebo podnecujúci násilie, pornografiu, rasovú diskrimináciu,
 • materiál obsahujúci, propagujúci alebo podnecujúci nenávisť voči iným ľuďom alebo voči menšinám alebo akýmkoľvek iným spôsobom diskriminujúcim tieto skupiny,
 • lživé alebo zavádzajúce údaje, nepravdivé skutočnosti alebo urážky, vulgárne alebo obscénne slová, obsah provokatívny, alebo agresívny voči iným osobám,
 • akýkoľvek iný obsah, ktorým sa porušujú všeobecne záväzné právne predpisy, dobré mravy alebo sa iným spôsobom narúša verejný poriadok alebo tieto Pravidlá používania.

Prevádzkovateľ portálu je oprávnený:

 • Na primeraný zásah proti zakázanému konaniu uvedenému v Pravidlách používania, najmä je oprávnený požadovať bezodkladnú úpravu nevhodného obsahu v rámci zverejnenej Kampane Príjemcu alebo jej úplné odstránenie. V prípade neposkytnutia tejto súčinnosti alebo pasívneho prístupu Príjemcu je Prevádzkovateľ portálu oprávnený bez ďalšej výzvy upravovať, zablokovať alebo úplne deaktivovať Užívateľský účet Príjemcu.
 • Preskúmať zverejňovaný obsah, pri ktorom figuruje názov „Záchranné koleso“ alebo akákoľvek zmienka o tomto projekte (napr. link, odkaz, funpage a pod.). V prípade odôvodnenej potreby ochrany projektu a zachovania myšlienky Záchranného kolesa môže pozastaviť tento link alebo požadovať úpravu či zmazanie informácie poškodzujúcej dobré meno projektu Záchranné koleso.

Prevádzkovateľ portálu je povinný:

 • Sprostredkovať poskytnutý Dar od Darcu k Príjemcovi za použitia Platobnej brány vrátane odpočítania všetkých poplatkov do 7 dní od skončenia kampane.
 • Zabezpečiť funkčnosť Portálu Záchranné koleso.
 • Zabezpečiť ochranu poskytovaných informácií a bezpečnosť platieb v bežnom rozsahu.
 • Po skontrolovaní údajov Príjemcu registrovať na Portáli Záchranné koleso a sprístupniť mu Užívateľský účet na dočasné užívanie za účelom vytvorenia Kampane a umožniť mu vstup do administračného rozhrania Portálu po dobu trvania tohoto zmluvného vzťahu.
 • Poskytnúť súčinnosť potrebnú na implementáciu a funkčnosť formulárov pre Príjemcov a pre Darcov (Záchrancov).
 • Dbať na ochranu osobných údajov Príjemcov a Darcov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

REGISTRÁCIA

Stlačením tlačidla „Registrácia“ Príjemca vo formulári poskytne svoje osobné údaje, súhlas s ich spracovaním na marketingové účely a deklaruje oboznámenie sa s týmito Pravidlami používania. Po odoslaní registrácie a overení údajov Prevádzkovateľom portálu sa vytvorí medzi Prevádzkovateľom portálu a Príjemcom právny vzťah v zmysle týchto Pravidiel používania, ktorý sa riadi týmto pravidlami a všeobecne záväznými právnymi predpismi. Následne sa mu vytvorí prístup do Užívateľského účtu, v ktorom si budete môcť vytvoriť Kampaň, nastaviť  bankový účet ako aj sledovať tok peňazí (Darov) od Darcov.

 

Stlačením tlačidla „Hoď záchranné koleso“ vo formulári Darca môže prispieť Darom v rámci konkrétnej Kampane konkrétneho Príjemcu. Po označení alebo vpísaní sumy Daru prostredníctvom možnosti „Hoď záchranné koleso“ Darca pošle Dar Príjemcovi. V rámci formuláru poskytuje svoje osobné údaje Prevádzkovateľovi portálu a jeho zmluvným partnerom. Súčasťou registrácie Darcu je udelenie súhlasu so spracovaním osobných údajov a deklarovanie oboznámia sa s týmito Pravidlami používania.  

 

ZÚČTOVACIE TRANSAKCIE

Príjemca si registráciou vytvorí Užívateľský účet, v ktorom si vytvorí vlastnú Kampaň. Cez Užívateľský účet si bude môcť prepojiť svoj bankový účet s Platobnou bránou, prostredníctvom ktorej bude inkasovať Dary od Darcov ako Záchrancov. V Užívateľskom účte bude môcť sledovať prijaté platby (Dary) a určovať Odmeny pre Darcov.

Každý peňažný Dar sa počas trvania Kampane kumuluje v Platobnej bráne Stripe, na ktorú si Príjemca prepojí svoj bankový účet. Platobná brána všetky vyzbierané peniaze (Dary) po skončení zbierky Kampane pošle priamo na bankový účet Príjemcu.

Prechod Daru od Záchrancu k Príjemcovi zahŕňa poplatky za Platobnú bránu a poplatok za sprostredkovanie možnosti zachrániť svoju značku projektom Záchranné koleso, ktorý tento poplatok použije na pokrytie nákladov spojených so sprostredkovaním Platobnej brány, ďalších režijných nákladov ako je prevádzkovanie Platformy a iných nákladov spojených s projektom Záchranné koleso.

Darca ani Príjemca nemajú nárok na úrok z finančných prostriedkov (Darov), ktoré ešte neboli pripísané na bankový účet Príjemcu.

Prevádzkovateľ portálu Darcovi Dar po jeho poskytnutí nevracia.

Príjemca sa v prípade žiadosti Darcu o vrátenie Daru riadi všeobecne záväznými právnymi predpismi, predovšetkým Občianskym zákonníkom. Vrátenie Daru si Darca musí uplatňovať priamo u Príjemcu, nakoľko Prevádzkovateľ portálu nikdy nedisponoval finančnými prostriedkami (Darmi).

Poskytnutie Daru môže byť spracované spôsobom ponúkaným Prevádzkovateľom portálu. Na jednotlivé spôsoby platby (poskytnutia Daru) sa uplatňujú špecifické podmienky poskytovateľa platobnej inštitúcie zabezpečujúcej Platobnú bránu.

PLATOBNÉ PODMIENKY A POPLATKY

Každý peňažný Dar sa počas trvania Kampane kumuluje v Platobnej bráne Stripe, na ktorú si Príjemca prepojí svoj bankový účet. Platobná brána všetky vyzbierané peniaze (Dary) po skončení Kampane pošle priamo na účet Príjemcu. Prevádzkovateľ portálu v žiadnom okamihu nedisponuje s finančnými prostriedkami (Darmi), s týmito finančnými prostriedkami disponuje výlučne Platobná inštitúcia Stripe.

Prechod Daru od Záchrancu k Príjemcovi zahŕňa poplatky za Platobnú bránu a servisný poplatok:

 • Platobná brána Stripe si uplatňuje poplatok vo výške 0,25 eur za každý odoslaný Dar Záchrancu Príjemcovi Platobnej bráne a zároveň poplatok vo výške 1,4% z hodnoty jednotlivého Daru. Po skončení Kampane si Platobná brána ďalej uplatňuje poplatok vo výške 0,25% z hodnoty všetkých vyzbieraných Darov po odrátaní predošlých poplatkov a poplatok vo výške 0,10 eur za odoslanie vyzbieraných Darov na bankový účet Príjemcu.
 • Servisný poplatok vo výške 5% z hodnoty poskytnutých Darov, ako poplatok za sprostredkovanie možnosti zachrániť svoju značku projektom Záchranné koleso, ktorý tento poplatok použije na pokrytie nákladov spojených so sprostredkovaním Platobnej brány, ďalších režijných nákladov ako je prevádzkovanie Platformy a iných nákladov spojených s projektom Záchranné koleso. (Napríklad jeden z priamych nákladov projektu Záchranné koleso je platba poplatku vo výške 2 eur mesačne za každé jedno prepojenie Užívateľského účtu s Platobnou bránou Stripe). O zmene výšky servisného poplatku je Prevádzkovateľ portálu povinný informovať Príjemcu. Celková výška servisných poplatkov je v plnej miere investovaná do prevádzky Portálu a projektu Záchranné koleso a ich vylepšovania.

Z hore uvedeného vyplýva, že maximálna výška všetkých poplatkov nepresiahne sumu 0,10 eur z každého poskytnutého 1 eur Daru. 

Príjemca neplatí žiadne paušálne, mesačné ani ročné poplatky. Servisný poplatok a poplatky za Platobnú bránu sa odpočítajú z hodnoty poskytnutých Darov vyššie uvedeným postupom, pretým než Dar prejde na bankový účet Príjemcu.

ZODPOVEDNOSŤ A GARANCIE

Prevádzkovateľ portálu nenesie žiadnu zodpovednosť súvisiacu s použitím príspevku zo strany Príjemcu.

Prevádzkovateľ portálu nenesie žiadnu zodpovednosť za pravdivosť, úplnosť, aktuálnosť a presnosť údajov zverejnených a poskytnutých Príjemcami alebo Darcami.

Prevádzkovateľ portálu nenesie žiadnu zodpovednosť ani neručí žiadnym spôsobom za škody, ktoré vzniknú ako následky z porušenia všeobecne záväzných právnych predpisov alebo týchto Pravidiel používania Príjemcovi, Darcovi alebo tretím osobám, okrem prípadov, keď zodpovednosť vznikla z konania alebo opomenutia konania Prevádzkovateľa portálu alebo keď takáto zodpovednosť vyplýva zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

Prevádzkovateľ portálu nenesie žiadnu zodpovednosť za vyzbieranie Cieľovej sumy a splnenie Kampane vytvorenej Príjemcom.

V prípade poruchovej prevádzky Portálu Záchranné koleso Prevádzkovateľ portálu zodpovedá len za škodu spôsobenú jeho zavinením. Prevádzkovateľ portálu najmä nezodpovedá za škodu spôsobenú poruchovou prevádzkou Portálu vyvolanou vonkajšími okolnosťami, ktoré nemohol pri vynaložení obvyklej starostlivosti ovplyvniť, napríklad výpadkom dodávky elektrickej energie, výpadkom pripojenia Prevádzkovateľa portálu k sieti internet, poruchou hardvéru a pod.

INFORMÁCIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Účelom spracúvania osobných údajov je prevádzka Portálu a projektu Záchranné koleso, ktorého hlavným cieľom je sprostredkovanie finančného príspevku, Daru pre podnikateľov a obchodné spoločnosti (Príjemcov), ktoré môžu byť vo finančných ťažkostiach v dôsledku nepriaznivých podnikateľských podmienok, obdobia alebo externých vplyvov, ktoré nie je možné ovplyvniť a zvrátiť individuálnym zásahom človeka ako jednotlivca.

Osobné údaje Používateľov sa poskytujú za účelom technického zabezpečenia funkčnosti Platformy, projektu Záchranné koleso spoločnosti LARMA s. r. o. a jej zmluvnému partnerovi STRIPE ako platobnej inštitúcii, prostredníctvom ktorej sú platby (Dary) realizované.

Príjemca v rámci vyplnenia prihlasovacieho formuláru súhlasí so spracovaním osobných údajov na marketingové účely, čím vyjadruje svoj súhlas so spracovaním osobných údajov na marketingové účely v súlade s ustanovením § 13 ods. 1. písm. a) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o  zmene a doplnení niektorých zákonov a to spoločnosťou LARMA s. r. o. a jej zmluvnými partnermi.

VÝHRADA ZMENY PRAVIDIEL

Obchodná spoločnosť LARMA s. r. o. so sídlom Horný val 12/25 Žilina, si ako Prevádzkovateľ portálu vyhradzuje právo meniť ustanovenia Pravidiel používania. Prevádzkovateľ portálu je oprávnený kedykoľvek zverejniť nové alebo zmeniť aktuálne Pravidlá používania.Projekt Záchranné koleso splnil svoju funkciu, aktuálne nefunguje.